Gondozóház Megállapodás

Gondozóház megállapodás letöltés

Megállapodás

Jelen megállapodás létrejött egyrészről az ellátást nyújtó:

 • Az intézmény megnevezése: Majosházai Gondozóház
 • Az intézmény székhelyének címe: 2339 Majosháza, Zrínyi u. 96.

Képviseli:

 • Az intézményt fenntartó megnevezése: Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (továbbiakban REDUKIDI)
 • Adószám: 18673539-1-13
 • Engedélyszám:
 • Az intézményt fenntartó címe: 2339 Majosháza, Zrínyi u. 96.
 • Jelen megállapodás megkötésére az 1993. III. tv. (továbbiakban Szt.) 94/C (1) b pontjában foglalt előírások, valamint a fenntartó döntése alapján, az Intézményvezető jogosult.

másrészről:

Az ellátást igénybevevő:

 • neve:
 • leánykori neve:
 • anyja neve:
 • születési helye és időpontja:

Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője (Szt.20.§ szerinti Nyilvántartásban)

Ellátás kezdet:……….év…………………….…hó……………………………nap

Intézményi ellátás időtartama:………………………………………………………………….

II. A megállapodás tárgya

1.) A REDUKIDI mint a Majosházai Gondozóház (2339 Majosháza Zrínyi u. 96.) fenntartója, átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak átmeneti gondozóházát működteti.

Az intézmény a Pest Megyei Kormányhivatal, Szociális és Gyámhivatal által kiadott állandó jellegű, határozatlan időtartamra szóló, működési engedéllyel rendelkezik. Az engedélyező hatóság szakmai vizsgálatokon alapuló tanúsítványa szerint az intézmény tevékenysége megfelel a költségvetési törvényben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a végrehajtási rendeletekben foglaltaknak.

2.) A szociális intézmény a vonatkozó jogszabályokban, és jelen megállapodásban szabályozott módon, (a megállapodás III. pontjában tételesen felsorolt) teljes körű ellátást nyújt.

3.) Az ellátást nyújtó intézmény az ellátást igénybe vevőt a mindenkori egészségi állapotának megfelelő, normál elhelyezési körülményeket biztosító, funkciójának megfelelően alapbútorzattal ellátott, az I. pontban megjelölt ingatlanban, lévő szobában helyezi el. Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az ellátást nyújtó intézmény jogosult másik személyt is e szobában elhelyezni.

A megállapodás hatálya


A szociális intézmény a vonatkozó jogszabályokban és jelen megállapodásban szabályozott módon teljes körű ellátást nyújt és vállalja az ellátást igénybevevő ellátását.

A szerződő felek a szociális ellátás igénybevételéről szóló megállapodást 20….. év …… hónap ….. napjától kezdődően 20..…. év……. hónap …. napjáig terjedő határozott időre kötik.

Ellátást nyújtó intézmény ellátást igénybevevő intézményi elhelyezését megváltoztathatja, ha azt ellátást igénybevevő egészségügyi állapota vagy az intézményi ellátásban bekövetkező egyéb változás indokolja.

(kórházi kezelés, vagy a gondozóházi egy évi időtartam lejár és más, személyes gondoskodást nyújtó intézményben el lehet látni.

Ellátást nyújtó intézmény a férőhely megváltoztatásáról annak megtörténtét megelőzően legalább egy héttel korábban írásban tájékoztatást nyújt ellátást igénybevevőnek, illetve törvényes képviselőjének vagy gondnokának.

III. Szolgáltatások és a fizetési kötelezettség

 1. Az intézmény a következő szolgáltatásokat nyújtja:
 • Biztosítja a lakhatást, az általa használt lakrészben az életvitelszerű tartózkodást, a folyamatos fűtést, világítást, melegvíz-ellátást.
 • Napi legalább ötszöri étkeztetést– melyből egy alkalommal főtt ételt – biztosít.
 • Az ellátást igénybe vevők az intézetben a saját ruhájukat viselik; az intézet biztosítja – szükség szerint a ruházattal–, illetve textíliával való ellátást és a textíliák, ruházat mosását, javítását, a Házirendben meghatározott módon.
 • Gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, gyógyszereinek beszerzéséről; a „test közeli” gyógyászati eszközök biztosításáról.
 • Egyeztetett módon gondoskodik a szabadidő kulturált eltöltéséről.
 • A bentlakásos intézmény gondoskodik az ellátást igénybe vevők értékeinek és vagyontárgyainak megőrzéséről, melynek módját, az abból kizárt tárgyak körét a Házirendben szabályoztuk.
 • Alapfeladatot meghaladóan is szervez az intézmény programokat, szolgáltatásokat (pl. pedikűr, fodrászat, kozmetika, masszőr) melyért – esetenként – a szolgáltatás, ill. program önköltségét meg nem haladó mértékű térítési díj is kérhető.
 • Az intézmény vezetője köteles gondoskodni: az ellátást igénybe vevő és hozzátartozói közötti személyes kapcsolattartás kulturált és zavartalan körülményeiről, az intézményben megfelelő helyiség biztosításával; illetve az intézményi dolgozók foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségének érvényesítéséről és a jogosult személyiségi jogainak tiszteletben tartásáról.
 • A teljes körű ellátás részletes tartalmi kifejtését a Házirendünk és melléklete és a Szakmai programunk és mellékletei tartalmazza.

2. A felek tájékoztatási kötelezettsége

Nyilatkozatot a Megállapodás melléklete tartalmazza.

A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles nyilatkozni

 • a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, és annak tiszteletben tartásáról;
 • azon adatokról, melyek a Szociális törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz szükségesek;
 • haladéktalanul tájékoztatni fogja az intézmény vezetőjét minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához szükséges;
 • arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és az ellátást igénybe vevő, továbbá a közeli hozzátartozója/törvényes képviselője személyazonosító adataiban, elérhetőségében, valamint a Szociális törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz, illetve a személyi térítési díj megállapításához szükségesek adatokban beállott változásokról 15 napon belül írásban értesíti az ellátást nyújtó intézményt, és egyúttal tudomásul veszi, hogy az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából adódó következményeket vállalja;
 • a jogosultság feltételeiről;
 • arról, hogy nem szenved közösségre veszélyes fertőző vagy pszichiátria betegségben, és alkalmazkodik a közösségi életvitelhez;
 • minden olyan dologról, ami az intézményi jogviszony létesítését, fenntartását illetve megszüntetését befolyásolhatja, vagy azt más okból fontosnak tartja.

Az ellátást igénybevevő az eltemettetéséről, annak módjáról, a temetési költségek viselőjéről a következőket nyilatkozza:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy írásos végintézkedése: van/ nincs (megfelelő szövegrész aláhúzandó)

A bentlakásos szociális intézmény vezetője köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat és az általa megjelölt

Hozzátartozója: ……………………………………….

a) a jogosult állapotáról, annak lényeges változásáról;

b) az egészségügyi intézménybe való beutalásáról;

c) az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről;

d) az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről;

e) a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében kezdeményezett intézkedéséről.

Hozzátartozó értesítése elhalálozás esetén:

A korábbi szabályok szerint az intézményvezetőnek gondoskodnia kell elhalálozás esetén az elhunyt törvényes képviselőjének, valamint közeli hozzátartozóinak értesítéséről.

E rendelkezés pontosításra került annak érdekében, hogy ne valamennyi közeli hozzátartozót kelljen értesítenie az intézménynek.

Tehát nincs szükség az elhunyt valamennyi hozzátartozójának felkutatására, az elhalálozásról a törvényes képviselő mellett az ellátott az Szt.20.§ szerinti nyilvántartás felvételekor megnevezett, és a nyilvántartásban (Szt.20.§(2) e) pont) rögzített hozzátartozót kell értesíteni.

1993. évi III. törvény 20.§ (2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

e) a kérelmező törvényes képviselője, továbbá a kérelmező megnevezett hozzátartozója neve,születési neve, telefonszáma, lakó-és tartózkodási helye vagy értesítési címe.

Szülőtartás

• Alaptörvény XVI. Cikk (4) a nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni.

• A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 14.§ nagykorú gyermeknek külön törvényben foglaltak szerint tartási kötelezettsége áll fenn azon szülőjével szemben, aki magát önhibáján kívül nem képes eltartani tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén részletszabályok Szt. 117/D. §-sal egészül ki.

3. Az ellátásért fizetendő térítési díj

A Gondozóházban történő ellátásért szolgáltatási önköltségi díjat kell fizetni. Ezen költség összegét a fenntartó határozza meg az intézményvezető bevonásával. A személyi térítési díj megegyezik a szolgáltatási önköltség díjával.

Az Sztv 57.§ (2) bek. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított d) pontja az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (a továbbiakban d) pont bentlakásos intézmény)

Az 1993. évi III. tv. III. térítési díjról szóló fejezete

114. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

(2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak szerint

a) az ellátást igénybe vevő jogosult,

b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,

c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,

d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,

e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy)

köteles megfizetni (az a)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett).

115. §(1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. 

(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

117/B. §(1) Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben a 116. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a 117. §-ban és a 117/A. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá nem kell elvégezni a 119/C. §-a szerinti jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.

Távollét esetén fizetendő térítési díj

A 29/1993. (II.17.) Korm. sz. rendelet 28. § (1) Az ellátott két hónapot meg nem haladó távollét idejére – a rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás és a támogatott lakhatás kivételével – a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20%-át kell fizetni. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők.

(2) Az ellátott két hónapot meghaladó távolléte idejére – a rehabilitációs célú lakóotthoni ellátás és a támogatott lakhatás kivételével –

a) az egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt, a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 40%-át,

b) az a) pontban nem említett esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60%-át

kell fizetni.

A térítési díj befizetése és ellenőrzése

31. § (1) A térítési díjat az igénybevétel napjától, majd havonként a tárgyhónap első munkanapjától kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára.

(2) Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.

Az intézmény által nyújtott olyan szolgáltatásokért, amelyek nem tartoznak az alapfeladatok körébe (pl.: fodrász, kozmetika, pedikűr); valamint az intézmény által szervezett szabadidős programokért (pl. kirándulás, színházlátogatás) eseti térítési díjat kell fizetni a szolgáltató ár listája vagy a szolgáltatás önköltsége figyelembe vételével. Az intézmény jelen Megállapodás megkötésének időpontjában az alábbi szolgáltatásokat nyújtja eseti térítési díj ellenében: fodrászat, pedikűr, gyógy masszázs.

A fent megnevezett szolgáltatásokért fizetendő eseti térítési díj összegének megváltoztatása nem minősül jelen Megállapodás módosításának, így arra a szolgáltatást nyújtó egyoldalúan is jogosult.

A díjfizetés elmulasztása esetén követendő eljárás:

Szt. 102. § értelmében

1. Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítésidíj-fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha

a) hat hónapon át folyamatosan térítésidíj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és

b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.

Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az intézményvezető a jövedelemvizsgálatot – ideértve a 68/B. § és a 117/B. § szerinti esetet is – a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.

(3) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a (2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.

(4) Ha három hónapon át térítésidíj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben foglaltakról.

(5) A 101. § (2) bekezdés c) pontja és ez a § nem alkalmazható, ha a 119. § (2) bekezdése szerint jelzálogjog-bejegyzés történt a kötelezett ingatlanvagyonán.

4. Érdekképviselet:

Az intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülése érdekében az intézményben érdekképviseleti fórum működik.

Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója, valamint az ellátást igénybe vevő jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet a Házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az intézmény vezetőjénél vagy az érdekképviseleti fórumnál

 • az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak, kapcsolattartásának sérelme,
 • az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségei megszegése esetén, vagy
 • az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.

Az érdekvédelmi fórum működését külön szabályzat tartalmazza.

5. A gondozóházi jogviszony megszűnése

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

100. § Az intézményi jogviszony megszűnik

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,

b) a jogosult halálával,

c) a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha e törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartamát meghosszabbítják,

d) a 94/C. § szerinti megállapodás felmondásával.

101. § (1) A 94/C. § szerinti megállapodást

a) az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül,

b) állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az intézményvezető (szolgáltató vezetője) a (2) bekezdés szerinti esetekben,

c) egyházi fenntartású és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a fenntartó vagy az általa megbízott személy

ca) alapszolgáltatás esetén bármikor,

cb) bentlakásos intézményi ellátás esetén a (2) bekezdés szerinti esetekben

írásban mondhatja fel.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja és c) pont cb) alpontja szerinti felmondásnak akkor van helye, ha

a) az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi elhelyezése nem indokolt,

b) az ellátott a házirendet súlyosan megsérti,

c) az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítésidíj-fizetési kötelezettségének – a 102. § szerint – nem tesz eleget,

d az ellátott jogosultsága megszűnik.

(3) A felmondási idő, ha a 94/C. § szerinti megállapodás másként nem rendelkezik

a) alapszolgáltatás esetén tizenöt nap,

b) bentlakásos intézmény esetén három hónap.

(3a) Ha a jogosultság jogszabályváltozás miatt szűnik meg, alapszolgáltatás esetén a megállapodást a jogszabályban megjelölt időponttal a (3) bekezdés a) pontja szerinti időtartamon belül is fel lehet mondani.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha a felmondás jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

(5) Bíróságtól kérhető

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti felmondás jogellenességének megállapítása, ha azt a fenntartó vitatja,

b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti felmondás jogellenességének megállapítása, ha azt az ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja,

c) a (4) bekezdés szerinti fenntartói döntés jogellenességének megállapítása, ha azt a (4) bekezdés szerinti személyek valamelyike vitatja.

(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó nem dönt, illetve a bíróság jogerős határozatot nem hoz.

(7) A (4)-(6) bekezdésben foglaltakról az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti felmondásban tájékoztatást kell adni.

(8) Ha az intézményi jogviszonyt beutaló határozat alapozza meg, a jogviszonyt a beutaló szerv szünteti meg, kivéve, ha beutaló határozatot olyan önkormányzat hozta, amely már nem fenntartója az intézménynek.

IV. Befejező rendelkezések

 1. A megállapodás módosítására csak mindkét fél (Fenntartó, illetve intézményvezető, és az ellátást igénybe vevő) közös megegyezése alapján kerülhet sor.
 2. E megállapodás elválaszthatatlan melléklete a Fenntartó által jóváhagyott Házirend.
 3. Amennyiben a jelen Megállapodást érintő jogszabályok módosulnak, úgy a felek kijelentik, hogy a Megállapodást együttesen módosítják a jogszabályi változásoknak megfelelően.
 4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény, továbbá a szociális ellátásokra vonatkozó mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 5. A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni.
 6. Ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy jelen megállapodást az aláírást megelőzően elolvasta vagy hozzátartozója, illetve más – nem az ellátást nyújtó intézmény érdekkörébe tartozó – segítő útján megismerte, megértette és a szerződés egy példányát a házirenddel együtt, annak aláírását követően átvette.
 7. Ellátást igénylő (cselekvőképes / cselekvőképességében a szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott) az Szt. 94/C.§ (2a) bekezdésének előírására figyelemmel akként nyilatkozik, hogy jelen megállapodás megkötésére akaratának megfelelően került sor.

Majosháza, 20

……………………………….. ……………………………….. ………………………..

Ellátást igénybevevő vagy Térítési díj megfizetését Intézményvezető

törvényes képviselője vállaló személy