Adatvédelmi irányelvek

adatvédelmi tájékoztató letöltés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

WEBOLDAL LÁTOGATÓI RÉSZÉRE

A Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (a továbbiakban: REDUKIDI, vagy Adatkezelő) gyógyíthatatlan daganatos betegek ápolását (hospice ellátást) végző közhasznú szervezet.

I. A REDUKIDI által végzett adatkezelés

A jelen Adatkezelési Tájékoztató a https://majoshazaihospicehaz.hu/ weboldal látogatóit érintő adatkezelésről nyújt tájékoztatást.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban található tájékoztatás a REDUKIDI-vel kapcsolatban álló jogi személyek kapcsolattartói adatainak kezelésével kapcsolatban is.

A REDUKIDI elhivatott a tekintetben, hogy adatkezelési folyamatai megfeleljenek az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet)1, az Infotv.2, valamint az adatkezeléssel és adatvédelemmel összefüggő egyéb releváns jogszabályok előírásainak.

Az adatkezelés az REDUKIDI jogszerű tevékenysége keretében, az Alapszabályzatban meghatározott célok megvalósítása érdekében történik.

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja értelmében a személyes adatok kezelése jogszerű, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

A Rendelet 9. cikk (2) bekezdésének d) pontja értelmében a személyes adatok különleges kategóriáira vonatkozóan az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés valamely politikai, világnézeti, vallási vagy szakszervezeti célú alapítvány, egyesület vagy bármely más nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik, azzal a feltétellel, hogy az adatkezelés kizárólag az ilyen szerv jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan személyekre vonatkozik, akik a szervezettel rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet céljaihoz kapcsolódóan, és hogy a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára.

Az Érintettek személyes adatait fő szabály szerint a REDUKIDI munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátása érdekében. A REDUKIDI munkatársa az adatokat a Rendelet adatbiztonsági előírásait szem előtt tartva kezelik.

II. Az Adatkezelő adatai

Név: Református Dunamenti Kistérségi Diakónia

Székhely: 2339 Majosháza, Zrínyi u. 96.

Nyilvántartási szám: 130220002087

Adószám: 18673539-1-13

e-mail: diakoniamajoshaza@gmail.com

honlap: https://majoshazaihospicehaz.hu/

Telefonszám:06-20/548-4653, 06-20/311-9242

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel a fenti címen fordulhat a REDUKIDI-hez.

1 Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, más néven GDPR

2 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

III. Alapfogalmak

Személyes adat minden olyan adat, amely alapján egy természetes személy azonosítható. A személyes adatokon belül egyes adatok különlegesen érzékeny, ezek képezik a személyes adatok különleges kategóriáit, ide tartoznak például a faji vagy etnikai származás, a vallási, világnézeti meggyőződésre vonatkozó személyes adatok, vagy egészségügyi adatok.

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak értelmezése érdekében szíves tudomására, hozzuk, hogy a Rendelet alapján:

A Rendelet szóhasználata szerint az „érintett” az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetett módon azonosítható a rá vonatkozó információ, személyes adat alapján.

A REDUKIDI jelen tájékoztatóban tárgyalt adatkezelése tekintetében elsődlegesen az Adományozó, a Támogató és az Önkéntes minősül érintettnek, de érintett lehet a hozzátartozó is.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„a személyes adatok különleges kategóriái” („különleges adat”): a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos.

„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

„genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.

„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé tesz vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy daktiloszkópiai adat – hozzátéve, hogy a Rendelet Preambulumának (51) cikke értelmében „a fényképek kezelését nem szükséges szisztematikusan különleges adatkezelésnek tekinteni, mivel azokra csak azokban az esetekben vonatkozik a biometrikus adatok fogalom meghatározása, amikor a természetes személy egyedi azonosítását vagy hitelesítést lehetővé tévő speciális eszközzel kezeli őket”.

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférés tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés illetve megsemmisítés.

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

IV. Az adatok szolgáltatása

A REDUKIDI, mint adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatokért kizárólag az Érintett felel.

Amennyiben az adatszolgáltatás jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy az Érintett nem lehet Adományozó, Támogató, vagy Önkéntes. A hozzájárulás akkor tekinthető megfelelő jogalapnak az adatkezelésre, ha önkéntes, konkrét, egyértelmű és megfelelő tájékoztatáson alapul. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. A különleges adatok kezelése esetén minden esetben az Érintett hozzájárulása alapján történik.

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy és a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy önkéntes szerződést csak a törvényes képviselő beleegyezésével köthet. Kiskorúság miatt cselekvőképtelen önkéntes esetén az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatokat a törvényes képviselő teszi meg, de az önkéntes szerződés megkötéséhez és módosításához az önkéntes beleegyezése szükséges.

V. A REDUKIDI honlapjának (https://majoshazaihospicehaz.hu/) látogatásához kapcsoló adatkezelések bemutatása

Üzenetküldés:

Kezelt adatok: Név, e-mail cím, önként megadott személyes adatok.

Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel a REDUKIDI-vel

Adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6.cikk (1) bekezdés a)pontja (az érintett hozzájárulása)

Megőrzési idő: Hozzájárulás visszavonásáig.

Médiamegjelenés a honlapon: Fénykép, videó – és hangfelvételek, interjúk vonatkozásában a felvételek elkészítéséhez és nyilvánosságra hozatalához külön-külön hozzájárulás szükséges, kivéve a nyilvános közéleti szereplésről készült felvételek, valamint a tömegfelvételeket, melyek esetén a felvételek elkészítéséhez és felhasználásához az érintett hozzájárulása nem szükséges.

A felvételek felhasználása célhoz kötött, ezért a REDUKIDI tájékoztatja az érintetteket, hogy a REDUKIDI valamint az általa megbízott harmadik fél ezeket az anyagokat felhasználhatja a REDUKIDI tevékenységét ismertető anyagaiban, nyilvánosságra hozhatja saját felületein vagy a médiában, idézetek, cikkek vagy rövid filmrészletek, fényképek közléséve.

Fénykép, videó – vagy hangfelvétel, interjú

Kezelt adatok köre: képmás, hangfelvétel

Adatkezelés célja: Médiamegjelenés a REDUKIDI tevékenységével kapcsolatban.

Adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6.cikk (1) bekezdés a) pontja (az érintett hozzájárulása). Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szerepléséről készült felvétel esetén (Ptk.2:48,§ (2).bek.)

Jogi személyek kapcsolattartói adatainak kezelése: A REDUKIDI által a működési körében megkötött szerződések gyakran tartalmaznak kapcsolattartói adatokat. Ezen kívül, a REDUKIDI akkor is kapcsolattartói adatok birtokába kerül, amikor tevékenysége során különböző állami intézményekkel (pl. minisztérium, önkormányzat, stb.), egyéb jogi személyekkel kerül kapcsolatba. Ezen intézmények, jogi személyek kapcsolattartójaként megjelölt természetes személyek adatai (név, e-mail cím, telefonszám) személyes adatnak minősülnek.

Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a szerződéses partner, vagy intézmény, jogi személy valamint az REDUKIDI kapcsolatának fenntartására irányuló jogos érdeke azonosítható. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén érdekmérlegelési tesztet kell végezni, amelynek eredményéről tájékoztatni kell az érintetteket. A kapcsolódó érdekmérlegelési tesztet a REDUKIDI elvégezte. Az érdekmérlegelési teszt alátámasztja, hogy a REDUKIDI jogos érdeke nem jelent aránytalan korlátozást a kapcsolattartóként megjelölt személyek személyes adatainak védelméhez fűződő jogára. A REDUKIDI erre irányuló kérés esetén tájékoztatást nyújt az érintett részére.

Kezelt adatok köre: a kapcsolattartóknak kijelölt személy neve, e-mail címe, telefonszáma

Adatkezelés célja: A REDUKIDI és a jogi személy közötti kapcsolat fenntartása.

Adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6.cikk (1) bekezdés f) pontja (a REDUKIDI jogos érdeke)

Megőrzési idő: a kapcsolat fennállásáig.

VI. Adattovábbítás

A REDUKIDI az önkéntesre vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy az önkéntes hozzájárulásával közölhet. Az önkéntesre vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra – személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatóak.

A REDUKIDI az önkéntesre vonatkozó adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére – a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben – statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni és azok a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók. Az átvett adatok körét és az adatátvétel részletszabályait az Stt. 28. §-ában meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

Bíróság, ügyészség, egyéb hatóság (pl. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, rendvédelmi szervek, adóhatóság) részére a REDUKIDI megkeresésre továbbítja a megismerni kívánt adatokat a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

A REDUKIDI az érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja

VII. Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogai

Tájékoztatás kérés és Hozzáférési jog

Az érintettet megilleti a jog, hogy a személyes adatai kezelésére, valamint a jogai érvényesítésére vonatkozóan tájékoztatást kapjon. Amennyiben ilyen igénye van, kérjük forduljon írásban (e-mailben) a REDUKIDI-hez

A REDUKIDI a kért információkat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak alapján, írásban fogja megadni.

A REDUKIDI a kérelem teljesítését megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy nem áll módjában az érintettet azonosítani.

Az érintett ez irányú kérésére a REDUKDI rendelkezésére bocsátja az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, vagy ha a személyes adatok kezelése elektronikus úton valósul meg, kivéve, ha az Érintett kifejezetten másként kéri.

A REDUKDI az érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül válaszol, és amennyiben bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell azt.

A személyes adatok másolata iránti kérelem teljesítése alapesetben díjmentesen történik. A REDUKDI az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel az egynél több példányszámban igényelt másolatokért, illetve abban az esetben, ha az adatigénylés érintett által igényelt módjánál egyszerűbb, gyorsabb, költséghatékonyabb mód is elérhető lenne.

Ha a REDUKDI-nél az érintettre vonatkozó adatkezelés folyamatban van, akkor az érintett jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a kezelt személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz: az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ, az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is.4

Az érintett jogosult továbbá információt kapni a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, valamint arról, hogy hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.5.

4 A REDUKIDI tevékenysége során nem valósul meg a Rendelet szerinti automatizált döntéshozatal, profilalkotás.

5 A Rendelet 15. cikke alapján

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A kéréshez a pontosított adat okirattal történő igazolása szükséges.

Az adatkezelés célját figyelembe véve, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. A kiegészítés az érintett által tett kiegészítő nyilatkozat útján történhet.

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

A Rendelet alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett Rendelet vonatkozó rendelkezése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert az közvetlen üzletszerzés érdekében történt (ideértve a profilalkotást is);

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelő nem köteles törölni az adatokat, amennyiben az adatkezelés az alábbi okokból szükséges:

a) az alapjogok gyakorlása céljából (a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából);

b) kötelező adatkezelés esetén (a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából);

d) közérdekből (pl. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést); vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törléshez való jog nem alkalmazható olyan esetben, amikor az adatkezelés időtartamát jogszabály határozza meg.

Ha a REDUKIDI olyan személyes adatot köteles törölni, amelyet előzőleg más címzettek felé továbbított, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa a többi adatkezelőt, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatok törlését. A kivételi szabályok ebben az esetben is érvényesek.

Adatkezelés korlátozásához való jog

A Rendelet alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére a REDUKIDI korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a REDUKIDI ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) a REDUKIDI –nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett Rendelet vonatkozó rendelkezése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a REDUKIDI, mint adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A REDUKIDI az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet (akinek a kérésére az adatkezelést korlátozták).

Adatok hordozhatóságához való jog

A Rendelet alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa a REDUKIDI rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a REDUKIDI akadályozná, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződéses jogalapon alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Felhívjuk az Érintettek szíves figyelmét arra, hogy az adathordozhatóság joga tehát a fenti együttes feltételek fennállása esetén gyakorolható (tehát ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul ÉS az adatkezelés automatizált módon történik).

Az adathordozhatósághoz való jog tehát pl. a törvényi előírás alapján kezelt adatokra nem terjed ki.

A 29. cikk alapján létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport (WP29) iránymutatása értelmében, mivel az adathordozhatóság joga csak az automatizált módon történő adatkezelésekre alkalmazható, így a papír alapú adatkezelésre nem vonatkozik.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a REDUKIDI jogos érdekén alapuló (Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja) kezelése ellen.

Ebben az esetben a REDUKIDI a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A jogok gyakorlásának módja

A REDUKIDI indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a REDUKIDI a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a REDUKIDI nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A REDUKIDI a tájékoztatáshoz való jog alapján igényelt információkat és az egyes jogok gyakorlásával összefüggő tájékoztatást és intézkedést alapesetben díjmentesen biztosítja. Ha azonban az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a REDUKIDI, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre

  1. ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
  2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
  3. A kérelem egyértelmű megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a REDUKIDIT terheli.

VIII. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, az érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Adatkezelési gyakorlatunkra vonatkozó esetleges panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (röviden: NAIH, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://www.naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az illetékes Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható.

IX. Adatbiztonsági intézkedések

Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése és feldolgozása során biztosítani kell az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

A REDUKIDI annak érdekében, hogy biztosítani tudja az adatok védelmét (különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen), ésszerű védelmi eljárásokat foganatosít.

A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsági követelményei:

– a személyes adatot csak az arra jogosultak ismerhetnek meg, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, illetéktelenekkel nem közölhetők,

– az iratokat kulccsal jól zárható, száraz, tűz- és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helységben kell elhelyezni,

– az adatkezelést végző személy a munkavégzés közben csak úgy hagyhatja el az irodát vagy azt a helyiséget, ahol az adatkezelés folyik, hogy az iratokat elzárja vagy a helyiséget bezárja,

– a munkavégzés befejezése után az iratokat el kell zárni.

A számítógépen tárolt személyes adatok védelmének biztonsági követelményeinek érvényesülése érdekében:

– az informatikai rendszereket tűzfal védi, és vírusvédelemmel vannak ellátva,

– a személyes adatok kezelése során a számítógépeken folyamatos, a hálózati rendszereken rendszeres biztonsági mentés történik.

XI. Az adatkezelési tájékoztató hatálybalépése, későbbi módosítása

A jelen adatkezelési tájékoztató hatálybalépésének napja: 2019. január 1.

A REDUKIDI fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül – a módosítás közzétételét követő hatállyal – módosítsa, frissítse. Igény esetén – kérésre – e-mailben is megküldjük a mindenkor hatályos tájékoztatót.